Regulamin

Ogólne zasady i warunki

TAYE SP Z.O.O. www.tayelolu.com jest właścicielem i operatorem tej witryny. Ten dokument reguluje twój związek z shop.tayelolu.com. Dostęp do tej Witryny i korzystanie z niej oraz produktów i usług dostępnych za pośrednictwem niniejszej Witryny podlegają następującym warunkom i zasadom (“Warunki korzystania z usługi”). Korzystając z Usług, zgadzasz się na wszystkie Warunki korzystania z Serwisu, które mogą być przez nas aktualizowane od czasu do czasu. Powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę, aby zauważyć zmiany, które mogliśmy wprowadzić w Warunkach świadczenia usług.

Dostęp do tej Witryny jest dozwolony tymczasowo, a my zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany Usług bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu ta Witryna internetowa jest niedostępna w dowolnym momencie lub na dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części lub całej Witryny.

Niniejsza Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych (“Witryny Powiązane”), które nie są obsługiwane przez sklep. Shop.tayelolu.com nie ma kontroli nad Powiązanymi Witrynami i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich użytkowania. Korzystanie z Powiązanych Witryn podlega warunkom korzystania z serwisu zawartym w każdej takiej witrynie.

Polityka Prywatności

Nasza polityka prywatności, która określa, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane, znajduje się na stronie https://www.tayelolu.com/privacy-policy/. Korzystając z tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na opisane w niej przetwarzanie danych i gwarantuje, że wszystkie dane podane przez użytkownika są poprawne.

Zakazy

Nie wolno niewłaściwie używać tej Witryny. Nie będziesz: popełniać lub zachęcać do przestępstwa; transmitować lub rozpowszechniać wirusa, trojana, robaka, bomby logicznej lub jakiegokolwiek innego materiału złośliwego, szkodliwego technologicznie, naruszającego zaufanie lub w jakikolwiek sposób obrażającego lub nieprzyzwoitego; włamywać się do jakiegokolwiek aspektu Usługi; uszkadzać danych; sprawiać przykrości innym użytkownikom; naruszać jakichkolwiek praw własności innych osób; wysyłać niezamówione reklamy lub materiały promocyjne, powszechnie zwane “spamem”; lub próbować wpłynąć na wydajność lub funkcjonalność jakichkolwiek urządzeń komputerowych lub dostępnych za pośrednictwem tej Witryny. Naruszenie tego postanowienia stanowiłoby przestępstwo kryminalne, a www.tayelolu.com zgłosi takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i ujawni im Twoją tożsamość.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozprzestrzeniony atak typu “odmowa usługi”, wirusy lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w związku z korzystaniem z tej Witryny lub przez pobieranie wszelkich materiałów opublikowanych na tej stronie lub na jakiejkolwiek stronie z nim powiązanej.

Własność intelektualna, oprogramowanie i treść

Prawa własności intelektualnej do wszystkich programów i treści (w tym obrazów fotograficznych) udostępnionych w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem pozostają własnością www.tayelolu.com lub jej licencjodawców i są chronione prawem autorskim i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone przez shop.tayelolu.com i jej licencjodawców. Możesz przechowywać, drukować i wyświetlać dostarczone treści wyłącznie do własnego użytku osobistego. Nie wolno publikować, manipulować, rozpowszechniać ani w inny sposób powielać, w jakimkolwiek formacie, żadnej treści lub kopii dostarczonej zawartości lub która pojawia się na tej Witrynie, ani też nie wolno używać takich treści w związku z jakąkolwiek działalnością gospodarczą lub komercyjną.

Warunki sprzedaży

Składając zamówienie, oferujesz zakup produktu z zastrzeżeniem przedstawionych zasad i warunków. Wszystkie zamówienia zależą od dostępności i potwierdzenia ceny.

Czas wysyłki może się różnić w zależności od dostępności i podlega opóźnieniom wynikającym z opóźnień pocztowych lub działania siły wyższej, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

Aby zawrzeć umowę z www.tayelolu.com, musisz mieć ukończone 18 lat i posiadać ważną kartę kredytową lub debetową wydaną przez akceptowany przez nas bank. Sklep www.tayelolu.com zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich złożonych przez Ciebie żądań. Jeśli Twoje zamówienie zostanie przyjęte, poinformujemy Cię pocztą elektroniczną oraz potwierdzimy tożsamość strony, z którą zawarłeś umowę. Zazwyczaj będzie to sklep.tayelolu.com lub w niektórych przypadkach może być to strona trzecia. W przypadku zawarcia umowy ze stroną trzecią, tayelolu.com nie działa jako agent lub zleceniodawca, a umowa zawarta jest między tobą a tą stroną trzecią i podlega warunkom sprzedaży, które ona oferuje. Składając zamówienie, zobowiązujesz się, że wszystkie dane, które nam przekazujesz, są prawdziwe i dokładne, że jesteś upoważnionym użytkownikiem karty kredytowej lub debetowej użytej do złożenia zamówienia oraz że masz wystarczające środki na pokrycie kosztów zamówionych towarów. Koszt zagranicznych produktów i usług może się zmieniać. Wszystkie oferowane ceny mogą ulec zmianie.

  • Umowa

Po złożeniu zamówienia otrzymasz e-mail potwierdzający otrzymanie zamówienia: ta wiadomość będzie jedynie potwierdzeniem i nie będzie stanowiła akceptacji Twojego zamówienia. Umowa między nami nie zostanie zawarta, dopóki nie prześlemy Ci potwierdzenia pocztą elektroniczną, że zamówione przez ciebie towary zostały wysłane. Zawierana umowa dotyczy tylko towarów wymienionych w e-mailu potwierdzającym wysyłkę.

  • Ceny i dostępność

Chociaż staramy się zapewnić, że wszystkie szczegóły, opisy i ceny, które pojawiają się na tej stronie są dokładne, mogą wystąpić błędy. Jeśli odkryjemy błąd w cenie jakiegokolwiek zamówionego towaru, poinformujemy Cię o tym tak szybko, jak to będzie możliwe i damy ci możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia po prawidłowej cenie lub anulowania go. Jeśli nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować, potraktujemy zamówienie jako anulowane. Jeśli anulujesz i zapłaciłeś już za towary, otrzymasz pełny zwrot pieniędzy.

Koszty dostawy będą dodatkowo naliczane; takie dodatkowe opłaty są wyraźnie zaznaczone w przypadku, gdy występują, oraz uwzględnione w “Całkowitym koszcie”.

  • Płatność

Po otrzymaniu zamówienia przeprowadzamy standardowe sprawdzanie autoryzacji na karcie płatniczej, aby upewnić się, że są wystarczające środki na realizację transakcji. Twoja karta zostanie obciążona po otrzymaniu autoryzacji. Środki pieniężne otrzymane po obciążeniu karty są traktowane jako depozyt w stosunku do wartości towarów, które chcesz kupić. Po wysłaniu towaru i wysłaniu e-maila z potwierdzeniem pieniądze wpłacone jako depozyt będą traktowane jako zapłata za wartość zakupionych towarów wymienionych w wiadomości potwierdzającej.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Materiały prezentowane na tej stronie są dostarczane bez żadnych gwarancji, warunków ani poręczeń co do ich dokładności. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo www.tayelolu.com i jego dostawców, dostawcy treści i reklamodawcy niniejszym wyraźnie wyłączają wszelkie warunki, gwarancje i inne warunki, które mogłyby być w inny sposób implikowane przez ustawę, prawo zwyczajowe lub prawo kapitałowe i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym, bez ograniczeń, jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wtórne, karne lub przypadkowe lub szkody powodujące utratę wartości użytkowych, zysków, danych lub innych wartości niematerialnych, uszczerbek na reputacji lub utratę dobrego imienia, koszt nabycia zastępczych towarów i usług, wynikający lub związany z wykorzystaniem, niemożnością korzystania, wydajności lub awarii niniejszej Witryny lub powiązanych Witryn i wszelkich materiałów na nich umieszczonych, niezależnie od tego czy takie szkody były możliwe do przewidzenia lub powstały w wyniku umowy, czynu niedozwolonego, sprawiedliwości, restytucji, przez ustawę, prawo powszechne lub w inny sposób.

Nie ma to wpływu na odpowiedzialność firmy www.tayelolu.com za śmierć lub obrażenia ciała powstałe w wyniku zaniedbania, oszukańczego wprowadzenia w błąd, wprowadzenia w błąd co do podstawowej sprawy lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć lub ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

Łączenie z witryną

Możesz zamieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy, zgodny z prawem i nie szkodzący naszej reputacji, lub korzystać z niej, ale nie możesz ustanowić linku w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę stowarzyszenia, aprobaty lub poparcia z naszej strony, jeśli takowe nie istnieje. Nie możesz tworzyć linków z żadnej strony internetowej, która nie jest Twoją własnością. Witryny tej nie można umieszczać w żadnej innej witrynie ani tworzyć linku do żadnej części tej Witryny innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na link bez powiadomienia.

Zastrzeżenie dotyczące własności znaków towarowych, wizerunków osób i praw autorskich stron trzecich

Poza przypadkami, w których wyraźnie stwierdzono inaczej, wszystkie osoby (łącznie z ich nazwami i obrazami), znaki towarowe stron trzecich oraz treści, usługi i / lub lokalizacje występujące w tej Witrynie nie są w żaden sposób powiązane, połączone lub stowarzyszone z www.tayelolu.com, jak również nie powinieneś polegać na istnieniu takiego związku lub powiązania. Wszelkie znaki handlowe / nazwy znajdujące się na tej stronie należą do odpowiednich właścicieli znaków towarowych. W przypadku odniesienia do znaku towarowego lub nazwy marki jest on używany wyłącznie w celu opisania lub zidentyfikowania produktów i usług i nie stanowi w żaden sposób stwierdzenia, że ​​takie produkty lub usługi są promowane lub połączone z www.tayelolu.com.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, chronić i zachować bez uszczerbku  shop.tayelolu.com, jego dyrektorów, urzędników, pracowników, konsultantów, agentów i podmiotów stowarzyszonych, od wszelkich roszczeń osób trzecich, odpowiedzialności, odszkodowań i / lub kosztów (w tym, ale nie wyłącznie, od opłat prawnych), wynikających z korzystania z Witryny lub z naruszenia Warunków korzystania z usługi.

Zmiana

www.tayelolu.com ma prawo według własnego uznania w dowolnym momencie i bez uprzedzenia modyfikować, usunąć lub zmienić Usługi i / lub dowolną stronę tej Witryny.

Nieważność

Jeśli jakakolwiek część Warunków świadczenia usług jest niewykonalna (w tym wszelkie postanowienia, w których wykluczamy naszą odpowiedzialność wobec Ciebie), wykonalność jakiejkolwiek innej części Warunków świadczenia usług nie będzie miała wpływu na pozostałe klauzule pozostające w pełnej mocy. O ile to możliwe, jeżeli klauzula / podpunkt lub część klauzuli / podpunktu może zostać zerwana, aby pozostała część była ważna, klauzulę należy interpretować odpowiednio. Alternatywnie, zgadzasz się, że klauzula zostanie poprawiona i zinterpretowana w sposób, który bardzo przypomina pierwotne znaczenie klauzuli / podpunktu, co jest dozwolone przez prawo.

Reklamacje

Prowadzimy procedurę rozpatrywania reklamacji, która posłuży nam do rozstrzygnięcia sporu w momencie zgłoszenia. Daj nam znać, jeśli masz jakiekolwiek skargi lub uwagi.

Zrzeczenie się

Jeśli naruszysz te warunki i nie podejmiemy żadnych działań, nadal będziemy mogli korzystać z naszych praw i środków zaradczych w każdej innej sytuacji, w której naruszysz te warunki.

Całość porozumienia

Powyższe Warunki świadczenia usług stanowią całość porozumienia stron i zastępują wszelkie wcześniejsze i trwające umowy między Tobą a www.tayelolu.com. Odstąpienie od któregokolwiek z postanowień Warunków świadczenia usług będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez Dyrektora firmy www.tayelolu.com.